การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ต้องเสียภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน ตามมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร และจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษีขายตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
การขายสินค้าตามสัญญาเช่าซื้อเสียภาษีมูลค การขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการในเขตอุตส