การขายทอดตลาดทรัพย์สิน(กรณีผู้ทอดตลาดไม่ใช่ส่วนราชการ) ต้องนำส่งภาษีเมื่อใด

          ผู้ทอดตลาดมีหน้าที่ต้องยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ ภ.พ.36 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ ตามมาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ
การขายทรัพย์สินเก่าที่ใช้ในกิจการของผู้ป การขายที่ดินกรณีใดที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเ