การขายทรัพย์สินเก่าที่ใช้ในกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับพนักงานหรือบุคคลทั่วไป จะต้องนำรายรับมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

           การขายทรัพย์สินเก่าที่ใช้ในการประกอบกิจการถือเป็นการขาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร
การขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยา การขายทอดตลาดทรัพย์สิน(กรณีผู้ทอดตลาดไม่