การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล จะต้องทำอย่างไร ขอได้ที่ใด และยื่นแบบเสียภาษีอย่างไร

          ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ ผู้มีอำนาจจัดการ หรือลูกจ้างผู้ทำการแทนในไทย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำร้องตาม แบบ ล.ป.10.3 เพื่อขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย  หรือ วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการในไทย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่ตั้งสำนักงานสาขาในไทย หรือ ที่ตั้งสำนักงานตัวแทนในไทย และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้ด้วย           ทั้งนี้ หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลนั้นในการยื่นแบบและชำระภาษีโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ประกอบกับคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก           หมายเหตุ ปัจจุบันกรมสรรพากรไม่มีบริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว
การขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ต้องใช้แบบ การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 7