การขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ต้องใช้แบบฟอร์มใด และต้องมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อประกอบการพิจารณา

          การขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ใช้แบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน (สท.1)           เอกสารแนบประกอบการพิจารณา มีดังนี้           1. สำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และหนังสือรับรองการประกอบกิจการและความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสมาคม หรือองค์กรดังกล่าว หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           2. สำเนาเอกสารหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ           หมายเหตุ               1. การยื่นแบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อส่งมอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน           2. การยื่นแบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ก่อนระยะเวลา 4 เดือน ที่สิทธิประโยชน์จะสิ้นสุด ไม่ต้องมีเอกสารแนบประกอบพิจารณา
การขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ต้องใช้ การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล