การขอคืนเงินอากรแสตมป์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง และขอคืนที่ไหน

          ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์เป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10)  เป็นรายเดือนภาษีที่ขอคืน โดยแนบคำชี้แจงพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้           1. ตราสารที่ชำระอากรไว้เกิน           2. ตราสารที่ปิดแสตมป์อากรที่ชำรุดเสียหาย หรือ สำเนาของตราสารที่มีคำรับรองของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องและได้ปิดแสตมป์อากรไว้เป็นเงินตามที่อ้างจริง           3. คำสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เสียอากร           4. หลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือรับรองการจดทะเบียน / สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล           5. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ (ปิดอากร 10 บาท) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และ ผู้รับมอบ           ยื่นขอคืน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้            1. กรณีผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย และคืนภาษีสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาในพื้นที่นั้น            2. กรณีผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ฝ่ายกรรมวิธี สำนักงานสรรพากรจังหวัดท้องที่นั้น           3. กรณีผู้ขอคืนไม่สะดวกในการยื่น ณ สถานที่ ตาม 1. และ 2. จะยื่น ณ อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอคืนก็ได้ (ตามข้อ 6.4 และ 8.1 ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ.2539 )​
การขอคืนเงินภาษี ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน การขอจัดตั้งเป็นบริษัท ต้องทำอย่างไร