การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีการอย่างไรบ้าง

          วิธีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91 โดยผู้มีเงินได้ลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน           2. ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ค.10) เป็นรายปีภาษี​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้เก การขอคืนเงินภาษี ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร