การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้เกิน สามารถขอคืนภาษีได้อย่างไร ต้องมีการตรวจก่อนคืนหรือไม่ มีวิธีการและขั้นตอนการขอคืนอย่างไร

          ลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.ง.ด.50 หากไม่ได้ลงชื่อขอคืนในแบบฯ ให้ยื่นคำร้อง แบบ ค.10 เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อขอคืนได้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร เกินไป ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557 แก้ไขให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 พฤศจิกายน 2557)  หรือภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบฯ ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะมีการตรวจก่อนคืน ตามแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก. 38/2556ฯ โดยยกเลิกแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก. 8/2546ฯ
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยโอนผ่านธนาคารต การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีการ