การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยโอนผ่านธนาคารต้องทำอย่างไร

          ผู้ที่ประสงค์จะให้กรมสรรพากรนำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.300/2540  ดังนี้           1.  เงื่อนไขบัญชีเงินฝากธนาคาร                (1)  เป็นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน  หรือประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอคืน                  (2)  ธนาคารที่มีบัญชีเงินฝาก  ต้องอยู่ในจังหวัดที่ผู้ขอคืนมีสถานประกอบการตั้งอยู่  หรืออยู่ในจังหวัดที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว                (3)  ผู้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  หรือเจ้าของบัญชีที่แท้จริง  หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจก็ได้           2.  ให้ผู้จัดการธนาคาร  หรือพนักงานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  เป็นผู้รับรองว่าบัญชีเงินฝากตาม 1. เป็นบัญชีของผู้ขอคืนโดยแท้จริง  โดยดำเนินการ                 (1)  ยื่น  “แบบขอให้ธนาคารรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก”                  (2)  ธนาคารออกหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก   “คำรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก”  จำนวน  2  ฉบับ   ฉบับหนึ่งมอบให้ผู้ขอ   อีกฉบับหนึ่งธนาคารส่งไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่   หรือส่งไปยังกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรณีผู้ประกอบการอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่           3.  ยื่น  “คำขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร” (ภ.พ.13)  พร้อม  “คำรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก”  ที่ได้รับจากธนาคารตาม ข้อ 2(2)  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่  หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  กรณีผู้ประกอบการอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่           4.  หากได้รับอนุมัติคำขอฯ แล้ว  ผู้ขอคืนต้องแสดงความประสงค์ที่จะรับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  ไว้ในแบบ ภ.พ.30 ด้วย​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้เก