เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2554 ให้ไปยื่นแบบได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 หากผู้ประกอบการยื่นแบบเกินกำหนดเวลาที่ขยายให้ โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนกันยายน 2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 จะต้องรับผิดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 หรือ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2554 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์)

          การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย แบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2554 (บางท้องที่) และสำหรับเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2554 ให้ยื่นแบบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา           กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 จะไม่ได้รับประโยชน์จากการอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร  ดังนั้น  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องรับผิดเสียภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยคำนวณตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ  คือ  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2554 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์) จนถึงวันชำระ
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2554 ให้ไปยื่นแบบได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 หากผู้ประกอบการยื่นแบบเกินกำหนดเวลาที่ขยายให้ โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนกันยายน 2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 จะต้องรับผิดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 หรือ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2554 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์)
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำร การขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช