เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งมีรายได้แต่ยังไม่ได้มีขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต้องเสียค่าปรับอย่างไร

          กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฏากร หากมิได้ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาดังกล่าวต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 3 ทวาทศ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะเปรียบเทียบปรับกระทงละ 100 บาท โดยต้องยื่นคำร้อง ตามแบบ ล.ป.10.1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน           1. ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนา           2. ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนา
กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีศัพท์ภาษาอังกฤ กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งให้เช่าที่ดินที่ถ