กองทุนส่วนบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเกาหลีใต้ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารทางการเงินอื่นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในไทย กำไรในการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) และเงินปันผลที่กองทุนได้รับมีภาระภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                 กรณีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นำเงินมาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในไทย โดยผ่านบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ในไทย ไม่ถือว่ากองทุนดังกล่าวประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ประกอบกับ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               กรณีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในไทย ผู้จ่ายเงินปันผลมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าว ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
กองทุนส่วนบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเกาหลีใต้ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารทางการเงินอื่นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในไทย กำไรในการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) และเงินปันผลที่กองทุนได้รับมีภาระภาษีอย่างไร
กองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อข กองทุนส่วนบุคคลมีความหมาย และมีการจัดการ