เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งเข้าร่วมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทจัดการกิจการลงทุน ตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน            ดังนั้น  เมื่อกองทุนรวมซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคลฯ ดังกล่าว  มีเงินได้จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(24) แห่งประมวลรัษฎากร  นอกจากนี้ เงินได้ที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว ยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ตามมาตรา 42(23) แห่งประมวลรัษฎากร 
กองทุนรวม ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ กองทุนรวมขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนและผู