กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนฯ) มีสถานะเป็นคณะบุคคล จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนฯ ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป กองทุนฯ มีภาระภาษีอย่างไร

         เงินได้ของกองทุนฯ มีภาระภาษีดังนี้          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              กองทุนฯ มีสถานะเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หากกองทุนฯ มีเงินได้ที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502               กองทุนฯ มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับผู้มีเงินได้ตามจำนวนบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคน ซึ่งเป็นผู้อยู่ในไทย แต่รวมกัน ต้องไม่เกิน 60,000 บาท เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ถือเป็นเงินได้สุทธิที่ต้องนำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ และยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(6) และมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร              ตั้งแต่ปีภาษี 2560  การหักลดหย่อนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้หักลดหย่อนสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้อยู่ในไทยคนละ 60 ,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120 ,000 บาท ตามมาตรา 47(6) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               กรณีกองทุนฯ เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร กองทุนฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               กรณีกองทุนฯ กระทำกิจการในราชอาณาจักรที่เป็นการขายสินค้า หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการ หรือการนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร กองทุนฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82 แห่งประมวลรัษฎากร 
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนฯ) มีสถานะเป็นคณะบุคคล จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนฯ ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป กองทุนฯ มีภาระภาษีอย่างไร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ส่ กองทุนฟื้นฟูสุรากลั่นต้องเสียภาษีมูลค่าเ