กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

          เงินลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือว่าเป็นการจ่ายเงินลงทุนคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ใช่เงินลดทุนของบริษัทหรือหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 40(4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(32) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ดังนั้น เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินลดหน่วยลงทุนคืนจากกองทุนรวม จึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เฉพาะส่วนเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน และเข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่
กองทุน บ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุ กองทุนต่าง ๆ ที่รัฐบาลสนับสนุน โดยให้เงิ