เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุชื่อกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้เอาประกันชีวิต และทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนดังกล่าว กรรมการและพนักงานจะต้องนำมาถือเป็นเงินได้เสียภาษี และมีสิทธินำใบเสร็จมาหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้หรือไม่ และบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร

          กรณีบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นการทั่วไปตามระเบียบและสวัสดิการของบริษัท โดยมติที่ประชุมของบริษัทนั้น  กรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งระบุชื่อกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้เอาประกันชีวิต และทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้           1.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                     ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  เนื่องจากเข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มจากการจ้างแรงงาน  โดยกรรมการหรือพนักงานแต่ละคนจะต้องนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทน  เฉพาะส่วนของตนไปรวมคำนวณกับเงินเดือนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร                     ทั้งนี้  ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันชีวิตออกให้นั้น ผู้มีเงินได้สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้เฉพาะในปีที่มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต           2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     เมื่อบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1)  แห่งประมวลรัษฎากร ตาม 1. บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร ตามมาตรา 50(1) และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร            3.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                     รายจ่ายดังกล่าว หากเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะและไม่ใช่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทมีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร           หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุชื่อกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้เอาประกันชีวิต และทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนดังกล่าว กรรมการและพนักงานจะต้องนำมาถือเป็นเงินได้เสียภาษี และมีสิทธินำใบเสร็จมาหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้หรือไม่ และบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรื กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจาก