กรมสรรพากรรับชำระเงินภาษีอากรด้วยบัตรเครดิตตั้งแต่เมื่อไร

          ใช้บัตรเครดิตชำระเงินภาษีอากรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ตามข้อ 10 ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.6/2550  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550  ถึงวันที่ 20 เมษายน 2552             ต่อมา ถูกยกเลิกโดย มจ.9/2552  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน   2552  ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม  2553           ต่อมา ถูกยกเลิกโดย มจ.5/2553  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม 2556           ปัจจุบันถูกยกเลิกโดย แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.4/2556 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ??.7/2556 เรื่อง การรับชำระเงินภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
กรมสรรพากรมีอำนาจในการอายัดเงินสดที่ผู้ร กรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างประเท