เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่องบการเงิน ทำให้ชื่อบัญชีงบการเงินที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี กับบัญชีงบการเงินที่ต้องจัดทำตามประมวลรัษฎากรไม่ตรงกัน งบการเงินดังกล่าวสามารถนำมาแสดงต่อกรมสรรพากรได้หรือไม่

         เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน กำหนดให้นิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จัดทำรูปแบบงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2554  ดังนี้ ประเภทนิติบุคคล   ชื่องบการเงินตามรูปแบบเดิม  ชื่องบการเงินตามรูปแบบใหม่   ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด  นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  กิจการร่วมค้า  งบดุล   งบแสดงฐานะทางการเงิน   บริษัทมหาชนจำกัด   งบกำไรขาดทุน   งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจำกัด  นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  กิจการร่วมค้า  งบกำไรขาดทุน  งบกำไรขาดทุน            แต่ตามมาตรา 68 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ให้มีหน้าที่จัดทำ “บัญชีงบดุล” “บัญชีทำการ” “บัญชีกำไรขาดทุน” พร้อมทั้งแนบบัญชีดังกล่าวที่มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองไปพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.50) เป็นผลให้ชื่อบัญชีอันเป็นงบการเงินที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี กับบัญชีที่ต้องจัดทำตามประมวลรัษฎากรไม่สอดคล้องกัน           เพื่อให้การจัดทำ “บัญชีงบดุล” และ “บัญชีกำไรขาดทุน” ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิดังกล่าว กรมสรรพากรจึงกำหนดให้           1. “งบแสดงฐานะทางการเงิน” ในงบการเงินที่ที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็น “บัญชีงบดุล”ตามมาตรา 68 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร           2. “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”ในงบการเงินที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็น “บัญชีกำไรขาดทุน”ตามมาตรา 68 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร           3. “งบกำไรขาดทุน”ในงบการเงินที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็น “บัญชีกำไรขาดทุน”ตามมาตรา 68 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร           ทั้งนี้ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนตามมาตรา 68 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
กรมปศุสัตว์จ่ายเงินค่าบริการให้กรมพัฒนาฝ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ใช้เลขประจำตัวประ