กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิต ปิดอากรแสตมป์อย่างไร

          กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิต เข้าลักษณะตราสาร 6. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต้องปิดอากรแสตมป์ โดยผู้รับประกันภัย เป็นผู้ที่ต้องเสียอากรและขีดฆ่าแสตมป์ ดังนี้           1. กรมธรรม์ประกันวินาศภัย  ต้องปิดอากรแสตมป์   ทุกจำนวนเงิน    250 บาท หรือเศษของ 250    บาท แห่งเบี้ยประกันภัย เสียอากรแสตมป์ 1 บาท            2. กรมธรรม์ประกันชีวิต       ต้องปิดอากรแสตมป์   ทุก               2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกัน เสียอากรแสตมป์ 1 บาท           3. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ   ต้องปิดอากรแสตมป์   ทุก                2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกัน เสียอากรแสตมป์ 1 บาท​
กรมธนารักษ์รับจ้างผลิตวัตถุมงคล (จตุคามร กรมบังคับคดีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ กร