กรณีได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อแล้ว หากต่อมาเครื่องชำรุดต้องการยกเลิกและเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยเปลี่ยน รุ่นและยี่ห้อ ต้องดำเนินการอย่างไร

          กรณีเครื่องบันทึกการเก็บเงินชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้           ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้สรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทราบ ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ ( ภ.พ.06.1 ) ภายใน 7 วัน ก่อนวันจำหน่าย ทำลาย เคลื่อนย้าย  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ให้แจ้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น พร้อมแนบเอกสารประกอบสำหรับเครื่องที่แจ้งเปลี่ยนแปลง  ดังนี้                (1)  ภาพถ่าย หนังสือ ค.ก.2 (หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอ (ภ.พ.06))  หรือ ค.ก.2.1 (หนังสือแจ้งเลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีขอเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องฯ (ภ.พ.06.1))  และ                (2)  ภาพถ่าย เอกสารแนบ ค.ก.2 (รายละเอียดการให้เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงิน)  หรือ  เอกสารแนบ ค.ก.2.1 (รายละเอียดการให้เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่แจ้งเปลี่ยนแปลงฯ)            ทั้งนี้  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้แจ้งสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ทราบเป็นรายสถานประกอบการ  และกรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ทราบ ตาม ข้อ 5(13) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46)   แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป             กรณีต้องการเปลี่ยนเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องใหม่           ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร ( ภ.พ.06 ) ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด   ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่  โดยต้องยื่นคำขออนุมัติเป็นรายสถานประกอบการ  และกรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO)  ให้ยื่นคำขออนุมัติผ่านผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่           โดยจะต้องแนบเอกสาร และรายการดังต่อไปนี้พร้อมกับคำขออนุมัติ ตาม ข้อ 2 และ ข้อ 7 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46)    (แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป)  ดังนี้                       1. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน           2. รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และจำนวนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ           3. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน           4. ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย           5. ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ และตัวอย่างรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการประจำวันที่ออกด้วยเครื่อง บันทึกการเก็บเงิน           หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตาม มาตรา 86/6 วรรคหก แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม มาตรา 90/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร  
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 20 กรณีได้รับเงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอาย