กรณีให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แจกคูปองให้ลูกค้าสะสม ถ้าสะสมครบ 10 ใบ จะได้รับบริการฟรี 1 ครั้ง ค่าบริการฟรีดังกล่าวต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

          ถือเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการ ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี ตามข้อ 2(11) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ  
กรณีให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ได้รับชำระเ กรณีให้บริการแก่ลูกค้าโดยออกใบเสร็จรับเง