กรณีให้คำปรึกษาในประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการให้คำปรึกษา ถือเป็นรายรับจากการให้บริการที่กระทำในประเทศ และมีการใช้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป)  ​
กรณีใบแบบ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ กรณีให้บริการถมดิน ความรับผิดในการเสียภา