กรณีใบสั่งซื้อสินค้า (P/O) เป็นค่าสินค้าและค่าบริการฉบับเดียวกัน แต่แยกบิลเป็นค่าสินค้า 1 ฉบับและบริการ 1 ฉบับ แล้วให้ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะค่าบริการ ในกรณีเกิน 1,000 บาท เท่านั้น แต่ลูกค้าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้ง P/O ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการ โดยคิดค่าสินค้าและบริการคนละฉบับหรือการคิดค่าสินค้าและบริการในฉบับเดียวกัน เฉพาะค่าบริการที่แยกออกมาจากราคาสินค้า เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าบริการ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ  
กรณีใบต่อแบบ ภ.ง.ด.53 หากพิมพ์แบบฟอร์มเอ กรณีใบแบบ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ