เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีใดบ้างที่ถือเป็นเหตุอันสมควรที่ทำให้บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าอัตราร้อยละ 25 โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระขาด ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

          กรณีการพิจารณาเหตุอันสมควร ตาม มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้ปฎิบัติตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537ฯ  แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.152/2558ฯ ประกอบกับ  แนวทางปฎิบัติกรมสรรพากรที่ มก. 9/2550 เรื่อง การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร           หมายเหตุ การพิจารณาเหตุอันสมควรตาม มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก.53/2560ฯ โดยยกเลิกแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก.9/2550ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
กรณีโอน Bahtnet ถ้าจ่ายเงินให้ธนาคารต้นท กรณีใดบ้างที่สามารถนำเช็คคืนเงินภาษีเงิน