กรณีออกใบกำกับภาษีผิด เนื่องจากระบุรายการสินค้าผิด จะทำอย่างไร

          กรณีจัดทำใบกำกับภาษี โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ตามข้อ 25 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
กรณีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีออกใบกำกับภาษีระบุคำย่อของบริษัทเป็น