เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีหุ้นส่วนเสียชีวิตจะต้องเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กระทรวงพาณิชย์ และแจ้งเลิกกิจการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรหรือไม่ และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

          หากห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแจ้งการเลิกนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหลักฐานการจดทะเบียนเลิกที่กระทรวงพาณิชย์ มาจดทะเบียนเลิกกิจการตามแบบ ภ.พ.09 โดยให้ดำเนินการแจ้งเลิกประกอบกิจการ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกกิจการ พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ตามข้อ 1(9) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131)           เมื่อจดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการแล้ว อธิบดีกรมสรรพากรจะขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจะพ้นความรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนในวันที่อธิบดีกรมสรรพากรมีคำสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน ตามมาตรา 85/19(2), มาตรา 85/19 วรรคสอง และ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร            ในขณะที่อธิบดีกรมสรรพากรยังไม่มีคำสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนยังคงต้องรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนต่อไปจนกว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะขีดชื่อออกจากทะเบียน ตามมาตรา 85/18 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.66/2539ฯ ​
กรณีห้างฯ นำรถยนต์ส่วนบุคคล (รถของบุคคลธ กรณีออกจากงานไม่ใช่จากการเกษียณ มีอายุงา