กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จากงานที่ทำด้วยในกรณีดังกล่าวจะเสียภาษีอย่างไร

          ก่อนปีภาษี 2555 เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ของสามี และเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ของภริยา  ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามสามี (ถือเป็นเงินได้ของสามี) ตามมาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ของภริยามีสิทธิแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ในนามของภริยา ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร           ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกมาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้ มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร แทน ดังนั้นสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตนเอง หรือสามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ ตาม พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555
กรณีสาขานำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่มาใช กรณีสามีภริยาจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมทั้ง