กรณีรับมอบอำนาจให้มาติดต่อขอรับเงินคืน จะต้องปิดอากรแสตมป์ที่ใบมอบอำนาจเท่าใด

          ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ เนื่องจากได้รับยกเว้น ตามลักษณะตราสาร 7.(3) ใบมอบอำนาจ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลากา กรณีรับเงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน หากบร