เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณียื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) โดยใช้โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ของราชการ และเอกชน ซึ่งในปีภาษี 2551 เงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทได้รับยกเว้นนั้น หากเคย จะต้องติดตั้งและใช้งานในเวอร์ชั่น 2.02 มาก่อนจะต้องดำเนินการอย่างไร

          ตามพระราชการกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ จากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะส่วนที่ไม่เกินเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกในปีภาษีนั้น ทั้งนี้สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2551           กรมสรรพากร จึงได้พัฒนาชุดปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ของราชการ และเอกชน สำหรับผู้ที่เคยติดตั้งและใช้งานในเวอร์ชั่น 2.02 มาก่อน เพื่อให้รองรับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและปรับปรุงเพื่อรองรับการหักเงินสมทบฯ (กบข.) พ.ศ.2551 (ไม่ปัดเศษสตางค์) สำหรับโปรแกรมราชการ เวอร์ชั่น 2.03K  รายละเอียดดังต่อไปนี้           หลักการทำงานของชุดปรับปรุงฯ           1. โปรแกรมจะทำการปรับอัตราภาษีให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากการติดตั้ง และเปิดใช้โปรแกรมตามปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนภาษีปัจจุบันเป็นต้นไป           2. โปรแกรมจะไม่ยอมให้แก้ไขรายการเงินได้และภาษีย้อนหลัง เพื่อป้องกันมิให้กระทบต่อภาษีที่ได้หัก และนำส่งกรมสรรพากรในเดือนที่ผ่านมาไว้แล้ว (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล์ matee.so@rd.go.th            3. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลดหย่อนอื่นๆ ในโปรแกรมได้           4. กรณีภาษีที่ได้หักไว้ตามอัตราเดิมก่อนการปรับปรุง ณ สิ้นปีโปรแกรมจะทำการ เฉลี่ยถัวคืนภาษี (Adjust) ให้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการหักภาษีไว้ถูกต้อง ครบถ้วน พอดี ตามเป้าหมายหลักของการหัก ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร           อนึ่ง เนื่องจากเป็นการปรับอัตราภาษีระหว่างปีอาจทำให้บางรายโปรแกรมไม่สามารถถัวคืนภาษีให้พอดีได้ ผู้มีเงินได้จำเป็นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อขอคืนภาษีต่อไป           วิธีการปรับปรุง มีขั้นตอนดังนี้           1. ปิดโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ (หากเปิดใช้งาน)           2. ดาวน์โหลดไฟล์ชุดปรับอัตราภาษีฯ สำหรับราชการ (UpdateGovtax2_03K.exe)หรือ เอกชน (UpdateBustax2_03.exe)           3. ดับเบิ้ล คลิกไฟล์ UpdateGovtax2_03K.exe หรือ UpdateBustax2_03.exe           4. คลิ๊กปุ่ม "Install"สำหรับหน่วยงานที่ติดตั้งโปรแกรมฯใน "C:Program FilesGovtax" หรือ "C:Program FilesBustax"           5. สำหรับหน่วยงานที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ Driveอื่นให้เลือกปลายทางที่ติดตั้งจากปุ่ม "Browes"           6. เปิดโปรแกรมใช้งานตามปกติ           ไฟล์ดาวน์โหลดดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) > ระบบงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อฯ           ทั้งนี้  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา > ชุดปรับอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551  หรือสอบถาม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8718  0-2272-8848  0-2272-8734  และ 0-2272-8743   
กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมกราคมมีภาษี กรณียื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา