กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมกราคมมีภาษีชำระไว้เกิน แต่ไม่ได้ยกภาษีชำระไว้เกินของเดือนมกราคมไปใช้ในเดือนภาษีกุมภาพันธ์ การกรอกแบบ ค.10 ต้องระบุการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเดือนภาษีใด

          ระบุเดือนภาษีกุมภาพันธ์ ในแบบ ค.10  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนภาษี และมีเครดิตภาษีที่เหลือ  แต่ไม่ได้นำเครดิตดังกล่าวไปใช้ในเดือนถัดไป จะยกเครดิตภาษีดังกล่าวไปชำระภาษีในเดือนภาษีอื่นไม่ได้ ให้ขอคืนภาษีเป็นเงินสด  โดยยื่นคำร้องตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ค.10) และระบุเดือนภาษีที่มิได้นำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในคำร้อง ตามข้อ 6.2 (1) ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2539
กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ต แล้ว กรณียื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette