กรณีมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวและเป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเท่าใดจึงมีหน้าที่ยื่นแบบ และถ้ามีเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ด้วย มีเงินได้พึงประเมินเท่าใดจึงมีหน้าที่ยื่นแบบ

          สำหรับผู้ที่เป็นโสด           1. มีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนประเภทเดียว เกิน 50,000 (แบบ ภ.ง.ด.91)           2. มีเงินได้พึงประเมินอื่นๆ นอกจากเงินเดือน เกิน 30,000 บาท   (แบบ ภ.ง.ด.90)           3. มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน เกิน 30,000 บาท (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94)           มีหน้าที่ยื่นแบบ ตามมาตรา 56 และ มาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร                                ตั้งแต่ปีภาษี 2560            สำหรับผู้ที่เป็นโสด           1. มีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนประเภทเดียว เกิน 120,000 (แบบ ภ.ง.ด.91)           2. มีเงินได้พึงประเมินอื่นๆ นอกจากเงินเดือน เกิน 60,000 บาท   (แบบ ภ.ง.ด.90)           3. มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน เกิน 60,000 บาท (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94)           มีหน้าที่ยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560 และ มาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
กรณีมีรายได้จากการรับเหมางานซ่อมคอมพิวเต กรณียกที่ดินให้บุตรต้องเสียภาษีหรือไม่