กรณีมีรายได้จากการรับเหมางานซ่อมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับงานมาจากบริษัทและทางบริษัทได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว อัตราร้อยละ 3 โดยต้องยื่นเสียภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 เนื่องจากมีเงินเดือนประจำด้วย ดังนั้น รายได้จากงานรับเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จะหักค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์

          เงินได้จากการรับเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นเงินได้ที่ระบุไว้ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาฯ (43 รายการ) ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560 จึงต้องหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยนำ มาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ต กรณีมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลร