กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ต้องการซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดและทำการกู้เงินมาเพื่อซื้อบ้าน สามารถมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

          หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้มีเงินได้ใช้บ้านหลังที่ซื้อเป็นที่อยู่อาศัยในปีนั้น แม้จะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหลังดังกล่าว สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) แก้ไขเพิ่มเติมโดยและประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 238)  และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)
กรณีมีภาษีชำระ เงินเพิ่มจะไม่ให้เกินจำนว กรณีมีรายได้จากการรับเหมางานซ่อมคอมพิวเต