กรณีพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลาออกจากงานก่อนอายุเกษียณที่นายจ้างกำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบของนายจ้าง เป็นเหตุให้พนักงานสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          การที่นายจ้างกำหนดระเบียบให้พนักงานลาออกก่อนครบเกษียณอายุ โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานที่เกษียณอายุนั้น หากพนักงานออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานของบริษัทได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)           ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)
กรณีพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลาออกจากงานก่อนอายุเกษียณที่นายจ้างกำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบของนายจ้าง เป็นเหตุให้พนักงานสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
กรณีผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีภาษ กรณีพนักงานบริษัททุจริตเมื่อ 5 ปีที่แล้ว