กรณีผู้รับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ผู้จ่ายจึงทำใบสำคัญจ่ายให้ผู้รับลงชื่อไว้เป็นหลักฐานการรับเงิน ใบสำคัญจ่ายดังกล่าวถือเป็นหลักฐานในการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

          หากใบสำคัญจ่ายดังกล่าว ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงินที่จ่าย รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงชื่อรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการหักเป็นรายจ่าย ทำให้ผู้จ่ายสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(18) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภร กรณีผู้ลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุ