กรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา หากต้องการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อน สามารถติดต่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้ที่ใด

          1. การรับรองบุตรด้วยความสมัครใจของชายผู้เป็นบิดา               การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาของเด็ก โดยไปให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน บิดามารดาและบุตรต้องไปติดต่องานปกครอง สำนักงานเขตหรืออำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศแล้วแต่กรณี           2. การรับรองบุตรโดยคำพิพากษาของศาล               กรณีเด็กและมารดาของเด็กไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น มารดาถึงแก่ความตายแล้ว หรือกรณีเด็กไม่อาจแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ เช่น อายุยังน้อยเกินไป การรับรองบุตรนั้นผู้ร้อง (บิดา) จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดให้มีการรับรองบุตรได้​
กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที กรณีผู้รับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ผู้จ่