เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้ชำระภาษีไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ำ หรือ กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะที่หน่วยงานที่ดินจัดเก็บเกินกว่ากฎหมายกำหนด สามารถขอคืนได้ที่ไหน

          ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) เป็นรายเดือนภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งหนึ่งหรือ ณ สถานที่อื่น ตามมาตรา 91/10 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ก็ให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ณ ที่แห่งนั้น ตามมาตรา 91/11 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.113/2545ฯ
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่น กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรั