เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งย้ายสถานประกอบการ ต้องแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือแจ้งที่กรมสรรพากรก่อน

          กรณีแจ้งย้ายสถานประกอบการ  ต้องแจ้งที่กรมสรรพากรก่อน  โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.09) ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ก่อนวันย้ายสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามข้อ 1(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131)  และ           ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ย้ายสถานประกอบการแจ้งการเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ด้วยแบบ ภ.พ.09 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการแห่งใหม่ตั้งอยู่ก่อนวันเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานประกอบการแห่งใหม่นั้น พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการแห่งเดิม ตามมาตรา 85/8 แห่งประมวลรัษฎากร  
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งลดสาขา ต้อง