กรณีประมาณการกำไรสุทธิไว้ แต่ปลายปีมีขาดทุนสุทธิต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร

          ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยสามารถนำภาษีที่ชำระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 มาขอคืนได้ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นบุคคล กรณีผู้ขอคืนย้ายภูมิลำเนาจากที่แห่งหนึ่ง