กรณีประกอบกิจการขนส่ง หยุดประกอบกิจการ แต่ไม่ได้ทำการแจ้งหยุดที่สำนักงานขนส่ง จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

          กรณีหยุดประกอบกิจการขนส่ง โดยไม่ได้แจ้งเลิกนิติบุคคล ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการต่อไป แม้ไม่มีรายได้ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบุตรศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือช กรณีประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นบุคคล