กรณีบิลออฟเลดิง ถ้าออกเป็นสำรับ และฉบับแรกได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่นๆ ในสำรับต้องปิดอากรแสตมป์อีกหรือไม่

          ให้ปิดอากรแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ ตามลักษณะตราสาร 10. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กรณีบิดาและมารดาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี กรณีบุคคลธรรมดาขายที่ดินจะต้องเสียภาษีธุ