เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบิดาเสียชีวิตระหว่างปีภาษี สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสำหรับปีภาษีนั้นได้หรือไม่

          กรณีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดา โดยบิดามารดาทำหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 14 มกราคม 2548 ดังนั้น การที่บิดาหรือมารดาของผู้มีเงินได้ตายในระหว่างปีภาษี หรือก่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เป็นเหตุให้ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนไม่มีหลักฐานการรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดานั้น เมื่อผู้มีเงินได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจริง ให้ผู้มีเงินได้แนบแบบ ล.ย.03 และสำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดาที่เสียชีวิตพร้อมกับการยื่นแบบฯ
กรณีบิดาเสียชีวิต กองมรดกยังไม่แบ่งมีเงิ กรณีบิดาและมารดาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี