เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบิดามารดาไม่ได้ถือบัตรประจำตัวประชาชน แต่อาศัยอยู่ในไทย จะหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือไม่

          บิดามารดาแม้ไม่ได้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือเป็นคนต่างด้าว แต่เมื่ออาศัยอยู่ในไทย ย่อมมีสิทธิขอมีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ และหากเข้าหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) และมีหลักฐานหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) เป็นหลักฐานประกอบการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้​
กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและแย กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว บุตรสามา