เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบิดามารดาเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถ (อัมพฤตทั้งคู่) และทั้งคู่มีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้ จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่และในหนังสือรับรองจะต้องลงชื่อใคร ส่วนผู้ที่เป็นผู้อนุบาลบิดามารดาคือพี่ชายต้องให้มาลงลายมือชื่อรับรองหรือไม่ อย่างไร

          กรณีดังกล่าวหากเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สำหรับแบบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) จะต้องเป็นกรณีที่มีการรับรองจากบิดามารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู โดยการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือและมีผู้ลงชื่อรับรองสองคนก็ได้​
กรณีบิดามารดามีอายุเกิน 60 ปี ไม่มีเงินไ กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและแย