กรณีบริษัทได้รับสัมปทาน ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัมปทาน ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร

รายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสัมปทาน ต้องบันทึกเป็นต้นทุนและหักค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 4(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ดังนี้             1.กรณีไม่จำกัดอายุการใช้  บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10  ต่อปีของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน           2.กรณีจำกัดอายุการใช้  บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 หารด้วยจำนวนปีอายุการใช้
กรณีบริษัทได้รับ BOI จ่ายเงินปันผลให้ผู้ กรณีบริษัทได้รับเงินได้นอกเหนือจากค่าบริ