กรณีบริษัทได้รับ BOI จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากกำไรที่ได้รับยกเว้นแล้วผู้ถือหุ้นต้องนำเงินปันผลไปถือเป็นเงินได้หรือไม่

          เงินปันผลที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้รับจากผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2526 ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน หากเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้รับได้รับในระหว่างผู้จ่ายเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ​
กรณีบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ประจำปี มี กรณีบริษัทได้รับสัมปทาน ต้นทุนเพื่อการได