กรณีบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ประจำปี มีภาษีชำระเกิน แต่มิได้ระบุความประสงค์ ขอคืนภาษีไว้ ต่อมาต้องการขอคืนภาษีดังกล่าว ซึ่งต้องยื่นแบบ ค.10 นั้น บริษัทต้องทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือไม่

          ถ้าบริษัทต้องการขอรับเงินคืนไปก่อนทราบผลตรวจสอบ บริษัทต้องมีหนังสือค้ำประกันของธนาคารค้ำประกันภายในวงเงินที่ขอคืนไปก่อน
กรณีบริษัทได้มีการจัดหาหนังสือประเภทต่าง กรณีบริษัทได้รับ BOI จ่ายเงินปันผลให้ผู้