เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบริษัทฯยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยบริษัทไม่ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25% แต่บริษัทฯคาดว่ามีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท บริษัทฯจึงใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท และใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่กำหนดในมาตรา 6(1) และ(2) และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 530 ) พ.ศ.2554 แต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีทุนที่ชำระแล้ว เกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการเกิน 30 ล้านบาท บริษัทต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

         กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ของบริษัทฯดังกล่าว เป็นการยื่นแบบแสดงรายการที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน  บริษัทฯต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่เสียไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 27  แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทฯยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยบริษัทไม่ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25% แต่บริษัทฯคาดว่ามีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท บริษัทฯจึงใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท และใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่กำหนดในมาตรา 6(1) และ(2) และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 530 ) พ.ศ.2554 แต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีทุนที่ชำระแล้ว เกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการเกิน 30 ล้านบาท บริษัทต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
กรณีบริษัทฯมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล กรณีบริษัทให้ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษใ