เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบริษัทผู้ว่าจ้างตกลงรับภาระจ่ายค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเหนือจากค่าบริการหรือค่าจ้าง เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้หรือไม่

          เงินได้ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอื่น) ที่ผู้มีเงินได้ได้รับนอกเหนือจากค่าบริการหรือค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ถือเป็นเงินได้พึงประเมินเข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่น ตาม มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร  
กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าเลี กรณีบริษัทมีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ