กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าเลี่ยงภาษี บริษัทนั้นจะมีความผิดหรือไม่ และถ้ามีความผิดจะมีความผิดแบบไหนและโทษจะเป็นอย่างไร

          กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าเลี่ยงภาษี บริษัทมีความผิดตามประมวลรัษฎากร มีโทษทางอาญาทั้งปรับหรือจำคุก หรือทั้งปรับทั้งจำ และเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษี พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากบริษัทได้อีกด้วย
กรณีบริษัทนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา กรณีบริษัทผู้ว่าจ้างตกลงรับภาระจ่ายค่าที